TŁUMACZENIA PISEMNE (urzędowe, prawnicze, techniczne, ekonomiczne, medyczne)

  • dokumenty samochodowe do rejestracji pojazdów sprowadzonych z Holandii, Belgii (Flandrii) i Niemiec, prawa jazdy holenderskie, niemieckie i polskie
  • dokumenty wystawiane przez USC, urząd gminy, urząd skarbowy: akty urodzenia, akty ślubu, akty zgonu, akty zawarcia małżeństwa, poświadczenia zameldowania, zaświadczenia o dochodach, deklaracje podatkowe itp.
  • dokumenty prawne: akty notarialne, testamenty, pełnomocnictwa, wyroki sądowe, opinie prawne, itp.
  • dokumenty handlowe: umowy spółek, odpisy z rejestrów handlowych, umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, umowy zbycia udziałów, dokumenty założycielskie firm, sprawozdania finansowe spółek, korespondencja handlowa, oferty, reklamy, itp.
  • dokumenty techniczne: normy, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, linie technologiczne, świadectwa patentowe, dokumentacje techniczne, regulaminy, itp.
  • dokumentacja medyczna, zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala, itp.

1) Tłumaczenie przysięgłe pisemne z języka niderlandzkiego i języka niemieckiego oraz na język niderlandzki i język niemiecki. Teksty do tłumaczenia uwierzytelniane pieczęcią tłumacza przysięgłego należy dostarczać w oryginale. W przypadku dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej lub faksem lub dostarczonych jego kserokopii przy odbiorze należy okazać do wglądu oryginalny dokument. Ich brak powoduje, że pod tłumaczeniem znajdzie się zapis „tłumaczenie niniejszego dokumentu jest zgodne z okazaną kopią". Tłumaczenie poświadczane wydawane jest w wersji na papierze podpisem i odciskiem okrągłej pieczęci tłumacza w jednym egzemplarzu (patrz: nasz cennik).
2) Tłumaczenie nieprzysięgłe pisemne z języka niderlandzkiego i języka niemieckiego oraz na język niderlandzki i język niemiecki. Tłumaczenia specjalistyczne zwykłe wyceniane są każdorazowo indywidualnie (patrz: nasz cennik).

 

TŁUMACZENIA USTNE (symultaniczne, konsekutywne)

  • tłumaczenie podczas ceremonii ślubnych w USC i w kościele
  • tłumaczenie w kancelariach adwokackich i notarialnych oraz podczas negocjacji i spotkań biznesowych oraz na zgromadzeniach wspólników
  • tłumaczenia ustne prawne/sądowe
  • tłumaczenia ustne towarzyszące

1) Tłumaczenie ustne - minimalne zlecenie trzy godziny - wyceniane indywidualnie (patrz: nasz cennik).